De medezeggenschapsraad is een wettelijk ingestelde raad waarin ouders en leerkrachten kunnen meedenken over het beleid van de school. De MR heeft vaak een adviserende, maar zeker ook wel eens een beslissende rol in beleidszaken.

Op veel scholen zie je dat het geen probleem is om ouders te vinden die willen plaatsnemen in de MR, ouders hebben vaak behoefte om zaken te bespreken. Soms bezoekt de schooldirecteur regelmatig de vergaderingen van de MR en is de raad een echt klankbord voor de directie.

Als je als ouder in de MR zit, mag je in principe elk onderwerp betreffende het beleid van de school ter sprake brengen. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat er problemen met individuele leerlingen of leerkrachten worden besproken, maar je kunt zaken waar je zorgen of ideeën over hebt op de agenda laten zetten.

Wat kun je bijvoorbeeld bespreken in de MR en waar heb jij als ouder instemmingsrecht over:

  • de hoogte en besteding van de vrijwillige ouderbijdrage
  • vaststelling van de onderwijstijd
  • vaststelling van de schoolgids
  • vaststellen of wijzigen van een schoolreglement
  • vaststellen van het schoolplan en zorgplan (hierin staan plannen van -de school voor de komende jaren wat betreft bijvoorbeeld onderwijsverbeteringen of het onderwijs aan zorgleerlingen).

Naast zaken waar je officieel instemmingsrecht over hebt, mag je als MR ook advies uitbrengen. Je kunt veel zaken ter sprake brengen bijvoorbeeld:

  • de verkeersveiligheid rond de school
  • de keuze om de kinderen wel of niet te laten douchen na de gymles
  • de invulling van het schoolreisje
  • de hoeveelheid huiswerk
  • omgaan met pestgedrag.

Je zit in de MR namens de ouders van de school en het is van belang om te weten wat er onder ouders speelt.
Heb je interesse om je aan te sluiten? Wij zijn altijd blij met mensen zoals jij die die op een positief kritische manier willen meedenken!